گزارش های آماری اعضای کانون کارگزاران

گزارش های صورت مالی صنعت کارگزاری

گزارش های صورت مالی صنعت کارگزاری

سال فایل
گزارش صورت های مالی سال 1400 دانلود
گزارش صورت های مالی سال 1399 دانلود
گزارش صورت های مالی سال 1398 دانلود
گزارش صورت های مالی سال1397 دانلود
گزارش صورت های مالی سال 1396 دانلود
گزارش صورت های مالی سال 1395 دانلود
گزارش صورت های مالی سال 1394 دانلود

 

گزارش آماری صنعت کارگزاری

 

سال براساس اطلاعات 31 شهریور بر اساس اطلاعات 29 اسفند
1401 دانلود دانلود
1400 دانلود دانلود
1399 دانلود دانلود
1398 دانلود دانلود
1397 دانلود دانلود
1396 دانلود دانلود
1395 دانلود دانلود
1394 دانلود دانلود
1393 دانلود دانلود

 

گزارش آماری اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

 

سال فایل
براساس اطلاعات نیم سال دوم 1400 دانلود
بر اساس اطلاعات نیم سال اول  1400 دانلود
بر اساس اطلاعات سال 1399 دانلود
بر اساس اطلاعات سال 1398 دانلود

 

گزارش نمادهای تحت بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

 

سال بر اسااس اطلاعات 31 شهریور بر اساس اطلاعات 29 اسفند
1401 دانلود