شرایط عضویت در کانون کارگزران بورس و اوراق بهادار

 

بر اساس بند 2 ماده 1 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:

"عضو شخص حقوقی است که مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، بازارگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی را از سازمان دریافت نموده و طبق این دستورالعمل به عنوان عضو، در کانون پذیرفته شده است."

بر اساس ماده 2 دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون اعضا را بر اساس مجوز فعالیت دریافتی از سازمان، به پنج گروه زیر طبقه‌بندی می‌کند. یک عضو می‌تواند در بیش از یک گروه طبقه‌بندی شود:

 • اعضای دارای مجوز معاملات اوراق تأمین مالی؛
 • اعضای دارای مجوز معاملات کالا؛
 • اعضای دارای مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار؛
 • اعضای دارای مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا؛
 • اعضای دارای مجوز سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری یا بازارگردانی.

براساس تبصره 1 ماده 2 همان دستورالعمل، عضویت اشخاص حقوقی که به موجب مقررات ملزم به عضویت در کانون دیگر هستند، مشروط بر نداشتن مجوز کارگزاری، کارگزار معامله­‌گری یا بازارگردانی، در کانون کارگزاران اختیاری است.

طبق ابلاغیه شماره 12020117 مورخ 06/09/1397 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قبل از شروع فعالیت ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌باشند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فعال ظرف مدت حداکثر 2 ماه از ابلاغ این مصوبه ملزم به عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

جهت عضویت در کانون کارگزارن بورس و اوراق بهادار مدارک و مستندات مرتبط به کانون ارسال و پس از بررسی در هیأت مدیره و احراز شرایط عضویت، نهاد درخواست کننده عضو کانون خواهد شد.

نحوه‌ی عضویت شرکت‌های کارگزاری

 1. تکمیل فرم درخواست عضویت در سربرگ شرکت کارگزاری طبق آخرین روزنامه رسمی و ارسال اصل آن به کانون؛
 2. تکمیل و ارسال فایل اطلاعات تکمیل شده مربوط به شرکت کارگزاری؛
 3. ارسال مستندات واریز حق ورودیه و حق عضویت بر اساس مصوبه هیأت مدیره کانون در همان سال؛
 4. ارسال تصویر مجوز تأسیس و فعالیت‌های اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 5. روزنامه رسمی آخرین تغییرات؛
 6. نمودار سازمانی (در صورت وجود)؛
 7. آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (در صورت وجود)؛
 8. برنامه دو سال آتی (در صورت وجود).
 9. مشخصات نرم افزار ها و تجهیزات عمده
 10. نشانی و مشخصات اشخاص حقوقی تحت مالکیت شرکت کارگزاری

نحوه‌ی عضویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

جهت عضویت در کانون کارگزارن بورس و اوراق بهادار مدارک و مستندات ذیل به کانون ارسال و پس از برسی در هیأت مدیره و احراز شرایط عضویت، نهاد درخواست کننده عضو کانون خواهد شد.

 1. تکمیل فرم درخواست عضویت در سربرگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طبق آخرین روزنامه رسمی و ارسال اصل آن به کانون (دریافت فرم درخواست عضویت
 2. تکمیل و ارسال فایل اطلاعات تکمیل شده مربوط به هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت (دریافت فرم اطلاعات
 3. ارسال مستندات واریز حق ورودیه و حق عضویت برای هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت، بر اساس مصوبه هیأت مدیره کانون در همان سال؛
 4. ارسال تصویر مجوز تأسیس و فعالیت‌های اخذ شده توسط صندوق‌ سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 5. ارسال تصویر آخرین امیدنامه مصوب مجمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت؛
 6. ارسال تصویر آخرین روزنامه رسمی تعیین صاحبان امضای مجاز و نمایندگان ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت؛
 7. ارسال تصویر آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت (در صورت وجود).

نحوه‌ی عضویت سایر نهادهای مجاز به عضویت

 1. تکمیل فرم درخواست عضویت تکمیل شده (دریافت فرم درخواست عضویت
 2. تکمیل و ارسال فایل اطلاعات تکمیل شده آن شرکت (دریافت فرم اطلاعات
 3. ارسال مستندات واریز حق ورودیه و حق عضویت بر اساس مصوبه هیأت مدیره کانون در همان سال؛
 4. ارسال تصویر مجوز تأسیس و فعالیت‌های اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 5. روزنامه رسمی آخرین تغییرات؛
 6. نمودار سازمانی (در صورت وجود)؛
 7. آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (در صورت وجود)؛
 8. برنامه دو سال آتی (در صورت وجود).

فلوچارت فرآیند عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار