021-84087
کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

رییس هیئت مدیره
کارگزاری فارابی

رحمان بابا زاده

رییس هیئت مدیره

کارگزاری فارابی

کارگزاری بانک دی

کارگزاری بانک دی

نایب رئیس هییت مدیره
کارگزاری بانک دی

آقای غلام حسن آرمات

نایب رئیس هییت مدیره

کارگزاری بانک دی

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک سپه

عضو هیئت مدیره
کارگزاری بانک سپه

آقای اردشیر مردان پور پینوندی

عضو هیئت مدیره

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری توسعه معاملات کیان

کارگزاری توسعه معاملات کیان

عضو هییت مدیره
کارگزاری توسعه معاملات کیان

آقای فرهنگ قراگوزلو

عضو هییت مدیره

کارگزاری توسعه معاملات کیان

کارگزاری ایساتیس پویا

کارگزاری ایساتیس پویا

عضو هییت مدیره
کارگزاری ایساتیس پویا

آقای مهدی حاج غلامی سریزدی

عضو هییت مدیره

کارگزاری ایساتیس پویا

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری صبا تامین

عضو هییت مدیره
کارگزاری صبا تامین

آقای وحید حسن پور دبیر

عضو هییت مدیره

کارگزاری صبا تامین

کارگزاری خبرگان سهام

کارگزاری خبرگان سهام

عضو هییت مدیره
کارگزاری خبرگان سهام

آقای ناصر آقاجانی

عضو هییت مدیره

کارگزاری خبرگان سهام