معرفی واحد حقوقی

 

واحد حقوقی کانون کارگزاران در راستای اجرای سیاست‌های کانون و تعیین خط مشی امور حقوقی کانون و اعضای وابسته به آن، ایجاد وحدت رویه در امور حقوقی اعضا، ارائه مشاوره به اعضا، نظارت بر عملکرد کمیته سازش در راستای اجرای بهتر قوانین و مقررات و تحقق هر چه بهتر اهداف این کانون تشکیل گردیده است. عمده اهداف و برنامه‌ها‌ی مدیریت این واحد به شرح ذیل است:

  1.   شناسایی و رفع خلأهای قانونی موجود در قوانین و مقررات مربوط به اعضای کانون
  2. -  پیشنهاد اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر عملکرد اعضای کانون به هیأت‌مدیره کانون
  3. -  ایجاد وحدت رویه در امور حقوقی مربوط به اعضای کانون
  4. -  پاسخگویی به استعلامات حقوقی واصله به کانون
  5. -  ارائه مشاوره حقوقی به اعضا و اشخاص وابسته به اعضای کانون، به ویژه در زمینه نحوۀ اجرای قانون و استنباط از احکام مندرج در آن
  6. -  ایجاد کانال‌های اجتماعی و برگزاری سمینار و نشست به منظور آشنایی بیشتر اعضاء با موضوعات و مسائل حقوقی بازار سرمایه