طرح شکایت و فرآیند رسیدگی به آن در کمیته حل اختلاف

 

 

قطع همکاری و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضای کانون تابع مقررات "ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" می‌باشد و بر اساس آن عضو مکلف است قبل از استخدام شخص وابسته به عضوی که قبلاً با عضو دیگر همکاری داشته است، "گواهی خاتمه همکاری" از عضو قبلی یا "مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا" از کانون را اخذ نماید.

کمیته حل اختلاف به اختلافات فی مابین شخص وابسته به عضو (مطابق بند 2 ماده 1) و عضو (مطابق بند 3 ماده 1) دستورالعمل فوق‌الذکر در خصوص صدور یا عدم صدور گواهی خاتمه همکاری در چارچوب ضوابط مذکور و قرارداد استخدام، با درخواست هریک از طرفین، رسیدگی می‌نماید و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن برای کلیه اعضا و اشخاص وابسته به اعضا لازم‌الاجر است.

  جهت طرح شکایت در کمیته حل اختلاف و رسیدگی به اختلاف بین عضو و شخص وابسته به عضو، فرم ذیل در دسترس می‌باشد: 

 

فرم درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته حل اختلاف
 

دانلود فایل WORD


دانلود فایل PDF

 

 

 

چنانچه عضو یا شخص وابسته به عضو به رأی کمیته حل اختلاف اعتراض داشته باشند، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف یک هفته پس از ابلاغ رأی، به دبیر کمیته اعلام نمایند. در این صورت اعتراض به رأی صادره توسط کمیته حل اختلاف در کمیته استیناف کانون بررسی می‌شود.

 آرای کمیته حل اختلاف کانون در صورتی که در مهلت مقرر به آن اعتراضی نشده باشد و آرای کمیته استیناف کانون، قطعی و برای کلیه اعضا و اشخاص وابسته به اعضا لازم‌الاجرا است.

 جهت اعتراض به رأی کمیته حل اختلاف در کمیته استیناف کانون کارگزاران، فرم ذیل در دسترس می‌باشد

 

فرم درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته استیناف
 

دانلود فایل WORD


دانلود فایل PDF