پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo

در اجرای بند 5 ماده 1 وماده 53 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، و پس از تصویب "دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون های فعال در بازار اوراق بهادار" توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، "اساسنامه کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار" که توسط کمیته منتخب کارگزاران و پس از انجام نظرسنجی از کلیه کارگزاران تدوین و به سازمان بورس پیشنهاد گردید، در تاریخ 20/12/1385 بعنوان یک مؤسسة غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. و هیأت مؤسس کانون در فروردین ماه 1386 انتخاب شده تا نسبت به تأسیس و ثبت این کانون اقدام کنند. در تاریخ 26/1/1386 اولین اعضا که شامل شرکت­های کارگزاری فعال آن زمان در بازار سرمایه بودند به عضویت کانون درآمده و سرانجام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پس از تشکیل مجمع عمومی موسس در اردیبهشت ماه، در مهر ماه 1386 نزد اداره ثبت شرکت­ها ثبت گردید و فعالیت خود را بعنوان یک تشکل خود انتظام مطابق بند 5 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار برای حسن انجام وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار بر عهده دارد و هم‌چنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا بطور رسمی آغاز کرد.