پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo
خانه » امور اعضا » گزارشات آماری شرکت های کارگزاری
گزارش آمار معاملات شرکت هاي کارگزاري در بورسها و بازارهاي خارج از بورس سال 1397
آرشیو گزارش آمار معاملات شرکت هاي کارگزاري در بورسها و بازارهاي خارج از بورس
سالفایل
آمار معاملات کل سال 1396
 (به صورت ماهانه و تجميعی)
دانلود
آمار معاملات کل سال 1395
 (به صورت ماهانه و تجميعی)
دانلود
آمار معاملات کل سال 1394
(به صورت ماهانه و تجميعی)
دانلود
آمار معاملات کل سال 1393
 (به صورت ماهانه و تجميعي)
دانلود
آمار معاملات کل سال 1392
 (به صورت ماهانه و تجميعی)
دانلود
آمار معاملات کل سال 1391
 (به صورت ماهانه و تجميعی)
دانلود
آمار معاملات کل سال 1390
 (به صورت ماهانه و تجميعی)
دانلود
گزارش صورت هاي مالي صنعت کارگزاری
سالفایل
گزارش صورت های مالی
سال 1395
دانلود
گزارش صورت های مالی
سال 1394
دانلود
گزارشات آماري صنعت کارگزاری
سالبر اساس اطلاعات 31 شهريوربر اساس اطلاعات 29 اسفند
1396دانلوددانلود
1395دانلوددانلود
1394دانلوددانلود
1393دانلوددانلود