پایگاه اطلاع‌رسانی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

site-logo

دوره های آمادگی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

با توجه به این که براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی،  پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهی‌نامه‌ها خواهد بود. به عنوان مثال معامله گران اوراق بهادار و کالا، معامله گران قراردادهای آتی، مسئولین سبدگردانی، مدیران صندوق های سرمایه گذاری و ... در شرکت های کارگزاری می بایست گواهی نامه حرفه ای مربوطه را اخذ نموده باشد. لذا کانون متناسب با هر یک از این گواهینامه ها دوره آمادگی جهت موفقیت در آزمون های آن طراحی نموده است که شرح جزئیات این دوره ها، گواهینامه ها و آزمون های ما به ازای آن به تفصیل می آید.